NCERT Class 6 Math Solution

NCERT Class 6 Mathematics Solution Easy Method NCERT Class 6 Mathematics Chapter 1 (Exercise 1.1, 1.2, 1,3); Chapter 2 (Exercise 2.1, 2.2, 2.3);  Chapter 3 (Exercise 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7); chapter 4 (Exercise 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4, 4.5,4.6); Chapter 5 (Exercise 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9); Chapter 6 (Exercise 6.1, 6.2, 6.3); Chapter 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6); Chapter 8 (Exercise 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6); Chapter 9 (Exercise 9.1, 9.2, 9.3, 9.4); Chapter 10 (Exercise 10.1, 10.2, 10.3); Chapter 11 (Exercise 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5); Chapter 12 (Exercise 12.1, 12.2, 12.3); chapter 13 (Exercise 13.1, 13.2, 13.3); Chapter 14 (Exercise 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6). NCERT Class 6 Math Homework NCERT Home task Class Six Easy Solution. Ncert board class 6 math.

Chapter 1 – Knowing Our Numbers

Ex – 1.1

Ex – 1.2

Ex – 1.3

Chapter – 2 – Whole Numbers

Ex- 2.1

Ex – 2.2

Ex – 2.3

Chapter – 3 – Playing With Numbers

Ex – 3.1

Ex – 3.2

Ex – 3.3

Ex – 3.4

Ex – 3.5

Ex – 3.6

Ex – 3.7

Chapter – 4- basic Geometrical Ideas

Ex – 4.1

Ex – 4.2

Ex – 4.3

Ex – 4.4

Ex – 4.5

Ex – 4.6

Chapter – 5 – Understanding Elementary Shapes

Ex – 5.1

Ex – 5.2

Ex – 5.3

Ex – 5.4

Ex – 5.5

Ex – 5.6

Ex – 5.7

Chapter – 6 – Integers

Ex – 6.1

Ex – 6.2

Ex – 6.3

Chapter – 7 – Fractions

Ex – 7.1

Ex – 7.2

Ex – 7.3

Ex – 7.4

Ex – 7.5

Ex – 7.6

Chapter – 8 – Decimals

Ex – 8.1

Ex – 8.2

Ex – 8.3

Ex – 8.4

Ex – 8.5

Ex – 8.6

Chapter – 9 – Data Handling

Ex – 9.1

Ex – 9.2

Ex – 9.3

Ex – 9.4

Chapter – 10 – Mensuration

Ex – 10.1

Ex – 10.2

Ex – 10.3

Chapter – 11 – Algebra

Ex – 11.1

Ex – 11.2

Ex – 11.3

Ex – 11.4

Ex – 11.5

Chapter – 12 – Ratio And Proportion

Ex – 12.1

Ex – 12.2

Ex – 12.3

Deleted Chapters (NCERT 2023 – 24)

Chapter – 13 – Symmetry

Ex – 13.1

Ex – 13.2

Ex – 13.3

Chapter – 14 – Practical Geometry

Ex – 14.1

Ex – 14.2

Ex – 14.3

Ex – 14.4

Ex – 14.5

Ex – 14.6