Category: Maharashtra Board

Maharashtra Bridge Course Class 10 Math Part 2 Solution

Maharashtra Bridge Course Class 10 Math Part 2 Pre Test PDF All Question and Solution by Expert Teacher. Bridge Course Class 10 Math Part 2 PDF Download for Marathi Medium, Math Part 2 Medium Students. Class 10 Bridge Course 2023-24 Math Part 2 Pre Test 5) “आयताचेकर्णएकरूपअसतात.” याविधानाच्यासिद्धतेसाठीआकृतीकाढावत्यावरूनपक्षलिहा. उत्तर: पक्ष: WXYZ हाआयतआहे. 1) सोबतच्याआकृतीमध्ये, रेषा […]

Maharashtra Bridge Course Class 10 Math Part 1 Solution

Maharashtra Bridge Course Class 10 Math Part 1 Pre Test PDF All Question and Solution by Expert Teacher. Bridge Course Class 10 Math Part 1 PDF Download for Marathi Medium, Math Part 1 Medium Students. Class 10 Bridge Course 2023-24 Math Part 1 Pre Test प्र. 1) खालीलउपप्रश्नसोडवा. 1) पुढीलपैकीकोणतीवर्गबहुपदीनाही? तेसकारणलिहा. a) x + 2x […]

Maharashtra Bridge Course Class 8 Math Solution

Maharashtra Bridge Course Class 8 Math Pre Test PDF All Question and Solution by Expert Teacher. Bridge Course Class 8 Math PDF Download for Marathi Medium, Math Medium Students. Class 8 Bridge Course 2023-24 Math Pre Test प्र. 1) चौकटीत योग्य उत्तर लिहा. 1) कोणत्याही त्रिकोणाच्या तीनही कोनांच्या मापांची बेरीज ——- असते. उत्तर: कोणत्याही त्रिकोणाच्या […]